Audit

Kto potrebuje audit ?

  • všetky akciové spoločnosti (podľa § 19 zákona o účtovníctve splnili za 2 roky po sebe aspoň dve z týchto troch podmienok: celková suma majetku zo súvahy brutto presiahla 1 000 000,- EUR, čistý obrat presiahol 2 000 000,- EUR, t.j. tržby z predaja výrobkov a služieb, priemerný počet zamestnancov presiahol 30 = priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch)

  • štátne podniky

  • spoločnosti s ručením obmedzeným a družstvá (podľa § 19 zákona o účtovníctve splnili za 2 roky po sebe aspoň dve z týchto troch podmienok: celková suma majetku zo súvahy brutto presiahla 1 000 000,- EUR, čistý obrat presiahol 2 000 000,- EUR, t.j. tržby z predaja výrobkov a služieb, priemerný počet zamestnancov presiahol 30 = priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch)

  • nepodnikateľské subjekty, ktorým túto povinnosť ukladá zákon o dani z príjmov, právnické osoby, ktorých suma ročného podielu prijatej dane (tzv. 2%) je vyššia ako 33 193,92 EUR

Účtovná závierka musí byť overená audítorom do konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, za ktoré sa zostavuje.

Účtovná jednotka s povinnosťou auditu musí zostavovať výročnú správu, ktorá musí byť tiež overená audítorom.

Vykonávam audit:

Pre podniky podliehajúce povinnosi auditu podľa slovenského zákona o účtovníctve vykonávam audit účtovnej závierky (štatutárny audit).

Podľa špecifických požiadaviek klientov vykonávam aj priebežný audit účtovnej závierky, ako aj špeciálny audit vybraných oblastí, alebo činností podnikov.