Dane

  • Podľa podkladov z účtovníctva vykonávam aj kontrolu správnosti vykazovaného daňového základu. (tzv.daňový audit).
    Kontrolu daní robím aj priebežne počas roka, kde sa hlavne okamžite zameriavam na správnosť spracovania DPH a dani zo závislej činnosti.

  • Spracovávam daňové priznania podľa predložených podkladov fyzickým i právnickým osobám.

  • Podľa rozsahu plnej moci zastupujem klienta pred správcom dane, resp.aj na iných úradoch podľa splnomocnenia.

  • Na základe preskúmania podnikateľskej činnosti navrhujem postupy v zmysle zákona na optimalizáciu daní.

  • Vykonávam daňové poradenstvo vo všetkých daniach - univerzálne.