Ekonomika

  • Ekonomické a finančné poradenstvo, analýzy majetkovej a finančnej situácie podniku, analýzy perspektívnej činnosti, prognózy ekonomických výsledkov a návrh podnikateµských plánov.

  • Účtovné poradenstvo - spracovanie vnútropodnikových smerníc, kontrola systému účtovníctva a financií, kontrola systému obehu dokladov, kompetencií a právomocí, ako aj hmotnej zainteresovanosti pre jednotlivé ekonomické oddelenia spoločností.

  • Pomoc pri spracovaní účtovnej závierky i pri novom zavádzaní účtovníctva.